Privacy Policy

Privacy statement Cyber Fundamentals

Cyber Fundamentals staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Daarnaast hechten wij waarde aan een eerlijke en transparante dienstverlening. Om deze redenen vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens CF verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Dit proberen we zo overzichtelijk mogelijk te omschrijven in dit privacy statement.

Cyber Fundamentals

Cyber Fundamentals (CF), gevestigd op Meerplein 67, te Eindhoven is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat wij een informatieplicht hebben jegens de personen van wie wij gegevens verzamelen en verwerken.

Van wie verwerken wij gegevens?

Het CF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van:

1.     Bezoekers en gebruikers van onze website

Wij verzamelen een aantal gegevens van u wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast verzamelen we uw gegevens om de door u gevraagde informatie of publicaties af te handelen.

Deze informatie verwerken we:

 • Met uw toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde onthouden of intrekken.

2.     Zakelijke relaties en dienstverleners

Het netwerk van Cyber Fundamentals bestaat uit een groot aantal zakelijke relaties en dienstverleners. Om deze relaties te onderhouden en gemaakte afspraken na te (kunnen) komen, verzamelen wij een aantal gegevens van u.

Deze informatie verwerken we:

 • Om de overeenkomst(en) die we met u zijn overeengekomen, goed te kunnen uitvoeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat bestaat en op basis waarvan we een invulling geven aan onze bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken;
 • In een enkel geval: met uw toestemming.

Bezoekers en gebruikers van onze website

Onze website is ons visitekaartje voor de digitale wereld. Om die reden willen we dat onze website optimaal werkt voor alle bezoekers en dat we u tevens een middel kunnen bieden om met ons in contact te komen. Om dit te realiseren verwerken wij een aantal gegevens van u.

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers zowel direct, als indirect. Direct wanneer u gegevens aan ons versterkt via onze website. Indirect door middel van cookietechnologie. Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Indien er sprake is van analytische cookies of marketing cookies, krijgt u de keuze of u deze cookies wilt accepteren en welke cookies u dan wilt accepteren. Meer informatie over cookies vindt u in onderstaand cookiestatement.

COOKIESTATEMENT

Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Afhankelijk van de gegevens die u, via onze website, aan ons verstrekt en afhankelijk van de cookies die u accepteert, verzamelt het CF de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Bedrijf waar u werkt

Deze informatie verwerken we om:

 • Onze website en de dienstverlening van het CF te verbeteren;
 • Contact met u op te nemen wanneer u hier om heeft verzocht;
 • De door u aangevraagde informatie of publicaties af te handelen: indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dit gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 

 • Eigen medewerkers en ingehuurde derden;

Zakelijke relaties en dienstverleners

Het netwerk van Cyber Fundamentals bestaat uit een aantal zakelijke relaties en dienstverleners. Om deze relaties te onderhouden en gemaakte afspraken na te (kunnen) komen verzamelen wij een aantal gegevens van u.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Naam en contactgegevens
 • Functie en het bedrijf waarvoor u werkt
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt
 • Assessmentgegevens?

Deze informatie verwerken we om:

 • De zakelijke relatie met u te onderhouden;
 • Offertes aan te vragen;
 • Overbodig c.q. ongewenst contact te voorkomen

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen medewerkers en ingehuurde derden;

Hoe lang bewaart het CF uw persoonsgegevens?

Cyber Fundamentals bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 3 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.
 • Indien er op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is, kunnen wij een langere bewaartermijn hanteren.

Uw Privacy rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens CF van u verzamelt en gebruikt en u deze wilt inzien, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CF,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@cyberfundamentals.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop CF uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit tevens melden bij info@cyberfundamentals.nl Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Contactgegevens

Cyber Fundamentals

Telefoon: +88 etc

E-mail: info@cyberfundamentals.nl

KVK-nummer: 84147504

Cookie toestemming intrekken